Slide background

Τὰ Ἰδιωτικά Παρεκκλήσια ποὺ βρἰσκονται ἐντὸς τῶν ὀρίων τῆς ἐνορίας μας εἶναι:

1.  Ἁγίου Κωνσταντίνου, ποὺ βρίσκεται στὴν ὁμώνυμη ὀδὸ (ἀρ, 8) στὸ λόφο Κουρεμένου, καὶ ἀνήκει στὸν κύριο Κωνσταντίνο Ζερβουλάκο.

 

KonstantinosEleni agkontsan

Τελεῖται ἡ Θεία Λειτουργία μόνο τὴν ἡμέρα (ἢ τὸ πρῶτο ἐπόμενο Σάββατο) τῆς μνήμης του.

 

2. Ἁγίου Ραφαήλ καὶ Ἁγίας Θέκλης, ποὺ βρίσκεται στὴν ὀδὸ Καραολὴ & Δημητρίου 35 καὶ ἀνήκει στὸν κύριο Γεώργιο Καραβαρβέρη

 

rafail 2014

 

Τό ἐκ­κλη­σά­κι τῆς Ἁ­γί­ας Θέ­κλας, τοῦ Ἁ­γί­ου Ρα­φα­ήλ καί τοῦ Τα­ξι­άρ­χη Μι­χα­ήλ τοῦ Μαν­τα­μά­δου βρί­σκε­ται ἐν­σω­μα­τω­μέ­νο στήν ἀ­να­το­λι­κή πλευ­ρά τῆς κα­τοι­κί­ας τοῦ κ. Γε­ωρ­γί­ου Κα­ρα­βερ­βέ­ρη στήν ὁ­δό Δ. Κα­ρα­ο­λή 33 στόν Ἅ­γι­ο Στέ­φα­νο. Εἶ­ναι ἕ­να μι­κρό μο­νό­κλι­το ὀρ­θο­γώ­νι­ο κτί­σμα, ἐ­νῶ ἐ­ξω­τε­ρι­κά κα­λύ­πτε­ται ἀ­πό κε­ρα­μι­δω­τή δίρ­ριχ­τη στέ­γη.

Τό ἐκ­κλη­σά­κι χτί­στη­κε τό 1996 μα­ζί μέ τήν κα­τοι­κί­α τῆς οἰ­κο­γέ­νει­ας, ἀλ­λά ἡ ἱ­στο­ρί­α του ἀρ­χί­ζει ἀρ­κε­τές δε­κα­ε­τί­ες πρίν. Σύμ­φω­να μέ τίς πλη­ρο­φο­ρί­ες πού μᾶς ἔ­δω­σε ὁ κ. Κα­ρα­βερ­βέ­ρης τό ἐκ­κλη­σά­κι βρί­σκε­ται σή­με­ρα στήν ἴ­δι­α θέ­ση πού βρι­σκό­ταν πα­λαι­ό­τε­ρα ἡ ἐκ­κλη­σί­α τῆς Ἁ­γί­ας Θέ­κλας.

Ὁ να­ός τῆς Ἁ­γί­ας Θέ­κλας χτί­στη­κε τό 1965 ἀ­πό τήν μο­να­χή Θέ­κλα, ἡ ὁ­ποί­α μό­να­ζε σέ ἕ­να μι­κρό σπί­τι δί­πλα στό να­ό καί τόν φρόν­τι­ζε. Με­τά τό σει­σμό τοῦ 1982 ὁ να­ός ἔ­πα­θε ἀρ­κε­τές ζη­μι­ές.

Σύμ­φω­να μέ τήν ἐ­πι­θυ­μί­α τῆς μο­να­χῆς, με­τά τήν κοί­μη­σή της, τό Μάρ­τι­ο τοῦ 1985, τό κτῆ­μα μα­ζί μέ τό να­ό καί τό μι­κρό κτί­σμα πε­ρι­ῆλ­θαν στά χέ­ρι­α τοῦ π.Δα­νι­ήλ στό Μο­να­στή­ρι (Γ.Ο.Χ) τῆς Πα­να­γί­ας τῆς Μυρ­τι­δι­ώ­τισ­σας στό Κρυ­ο­νέ­ρι, μέ τόν ὄ­ρο νά μέ­νει ἐ­κεῖ ὁ ἀ­δελ­φός της Γι­άν­νης μέ­χρι τό τέ­λος τῆς ζω­ῆς του.

Με­τά τό θά­να­το καί τοῦ ἀ­δελ­φοῦ της τό 1994, τό Μο­να­στή­ρι πού­λη­σε τό οἰ­κό­πε­δο στόν κ. Κα­ρα­βερ­βέ­ρη μέ τόν ὄ­ρο νά φτι­αχ­τεῖ καί ἕ­να ἐκ­κλη­σά­κι στά ἐ­ρεί­πι­α πι­ά τοῦ πα­λαι­οῦ Να­οῦ τῆς Ἁ­γί­ας Θέ­κλας.

Ἡ οἰ­κο­γέ­νει­α ἐκ­πλή­ρω­σε τήν ἐ­πι­θυ­μί­α αὐ­τή χτί­ζον­τας μα­ζί μέ τό σπί­τι τους καί τό ση­με­ρι­νό τρι­συ­πό­στα­το ἐκ­κλη­σά­κι ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στήν Ἁ­γί­α Θέ­κλα, στόν Ἅ­γι­ο Ρα­φα­ήλ καί στόν Τα­ξι­άρ­χη Μι­χα­ήλ τοῦ Μαν­τα­μά­δου τῆς Λέ­σβου, τούς ὁ­ποί­ους εὐ­λα­βεῖ­ται ἰ­δι­αί­τε­ρα ἡ οἰ­κο­γέ­νει­α μι­ά καί εἶ­ναι ἡ πε­ρι­ο­χή κα­τα­γω­γῆς τους.

Στό ἐ­σω­τε­ρι­κό του τό ἐκ­κλη­σά­κι εἶ­ναι λευ­κό καί ἁ­πλό. Τό τέμ­πλο τοῦ εἶ­ναι σύγ­χρο­νη ξυ­λό­γλυ­πτη κα­τα­σκευ­ή ἐ­νῶ ἡ μαρ­μά­ρι­νη Ἁ­γί­α Τρά­πε­ζα εἶ­ναι ἐν­σω­μα­τω­μέ­νη στήν κόγ­χη τοῦ Ἱ­ε­ροῦ καί προ­έρ­χε­ται ἀ­πό τόν πα­λαι­ό Να­ό τῆς Ἁ­γί­ας Θέ­κλας. Ἀ­πό τόν πα­λαι­ό Να­ό τῆς Ἁ­γί­ας Θέ­κλας προ­έρ­χον­ται ἀ­κό­μη ὁ μαρ­μά­ρι­νος μι­κρός σο­λέ­ας κα­θώς καί ὁ μαρ­μά­ρι­νος σταυ­ρός στή στέ­γη. Ὅ­λα τα ὑ­πό­λοι­πα στοι­χεῖ­α ἔ­χουν γί­νει μέ δα­πά­νες τῆς οἰ­κο­γέ­νει­ας τοῦ κ. Κα­ρα­βερ­βέ­ρη.

Στούς τοί­χους ὑ­πάρ­χουν ἀρ­κε­τές φο­ρη­τές εἰ­κό­νες πού προ­έρ­χον­ται εἴ­τε ἀ­πό τόν πα­λαι­ό Να­ό εἴ­τε ἀ­πό τόν ση­με­ρι­νό ἰ­δι­ο­κτή­τη. Ξε­χω­ρί­ζουν ἰ­δι­αί­τε­ρα οἱ εἰ­κό­νες πού εἶ­ναι ζω­γρα­φι­σμέ­νες στό Ἅ­γι­ο Ὄ­ρος στή Σκή­τη τῶν ἀ­δελ­φῶν Ἰ­ω­α­σα­φαί­ων τό 1972.

Τό ἐκ­κλη­σά­κι πα­νη­γυ­ρί­ζει τήν πα­ρα­μο­νή τῶν Μυ­ρο­φό­ρων στήν ἑ­ορ­τή τοῦ Τα­ξι­άρ­χη τοῦ Μαν­τα­μά­δου. Τήν πα­ρα­μο­νή τῆς ἑ­ορ­τῆς γί­νε­ται ἑ­σπε­ρι­νός μέ ἀρ­το­κλα­σί­α.

© Copyright 2023 Ιερός Καθεδρικός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου Αττικής Back To Top

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.