Slide background

agiosgeronpaisios1

Συ­νῆλ­θεν, ὑ­πὸ τὴν προ­ε­δρί­αν τῆς Α. Θ. Πα­να­γι­ό­τη­τος, ἡ Ἁ­γί­α καὶ Ἱ­ε­ρὰ Σύ­νο­δος εἰς τὴν τα­κτι­κὴν συ­νε­δρί­αν αὐ­τῆς σή­με­ρον, Τρί­την, 13ην Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 2015, πρὸς ἐ­ξέ­τα­σιν τῶν ἐν τῇ ἡ­με­ρη­σί­α δι­α­τά­ξει ἀ­να­γε­γραμ­μέ­νων θε­μά­των.

Κὰτ αὐ­τήν, ἡ Ἁ­γί­α καὶ Ἱ­ε­ρὰ Σύ­νο­δος: α) ὁ­μο­φώ­νως ἀ­πο­δε­χθεῖ­σα εἰ­σή­γη­σιν τῆς Κα­νο­νι­κῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς ἀ­νέ­γρα­ψεν εἰς τὸ Ἁ­γι­ο­λό­γι­ον τῆς Ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκ­κλη­σί­ας τὸν μο­να­χὸν Πα­ΐ­σι­ον Ἁ­γι­ο­ρεί­την καὶ β) ….

Ἐν τοῖς Πα­τρι­αρ­χεί­οις, τῇ 13ῃ Ἰ­α­νου­α­ρί­ου 2015

 


 Μὲ αἰ­σθή­μα­τα χα­ρᾶς, τὸ χρι­στε­πώ­νυ­μο πλή­ρω­μα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, πλη­ρο­φο­ρή­θη­κε πρὶν ἀ­πὸ λί­γο, τὴν ἁ­γι­ο­κα­τά­τα­ξη τοῦ Ὁ­σί­ου καὶ Θε­ο­φό­ρου Πα­τρὸς ἡμῶν Πα­ϊσί­ου τοῦ Ἁ­γι­ο­ρεί­του!

Οἱ καμ­πά­νες ἠ­χοῦν χαρ­μό­συ­να ἀ­ναγ­γέλ­λον­τας ἕ­ως ἐ­σχά­του της γῆς, ἀφοῦ ἡ Ἁ­γί­α Ὀρ­θό­δο­ξος Μη­τέ­ρα Ἐκ­κλη­σί­α, ἐ­πι­κυ­ρώ­νον­τας τὴν συ­νεί­δη­ση τοῦ πλη­ρώ­μα­τός της, κα­τέ­τα­ξε στὶς Ἁ­γι­ο­λο­γι­κὲς δέλ­τους τὸ νέ­ο Ἅ­γι­ο.

Ἡ Ἁ­γί­α καὶ Ἱ­ε­ρὰ Σύ­νο­δος τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ μας Πα­τρι­αρ­χεί­ου, χω­ρὶς νὰ χει­ρα­γω­γη­θεῖ ἀ­πὸ τὶς ἐ­πι­πό­λαι­ες φω­νές, ξαφ­νι­κὰ καὶ χω­ρὶς κα­μί­α ἀ­να­κοί­νω­ση προ­έ­βη στὴν Ἁ­γι­ο­κα­τά­τα­ξη τοῦ Ὁ­σί­ου Γέ­ρον­τος, ποὺ δι­καί­ως μπο­ρεῖ νὰ χα­ρα­κτη­ρι­σθεῖ ὡς ὁ Ἅ­γι­ος τοῦ λα­οῦ!

Ὁ Ὅ­σι­ος Πα­ΐ­σι­ος κα­τὰ κό­σμον Ἀρ­σέ­νι­ος Ἐζ­νε­πί­δης, γεν­νή­θη­κε στὰ Φά­ρα­σα τῆς ἁ­γι­ο­τό­κου Καπ­πα­δο­κί­ας τὸ 1924 ἀ­πὸ εὐ­σε­βεῖς γο­νεῖς, τὸν Πρό­δρο­μο καὶ τὴν Εὐ­λαμ­πί­α. Μα­ζὶ μὲ τὰ ἄλ­λα ὀκτὼ ἀ­δέλ­φι­α του καὶ λί­γο με­τὰ τὴν βά­πτι­σή του ἀ­πὸ τὸν ἐ­πί­σης Ἅ­γι­ο Ἀρ­σέ­νι­ο τὸν Καπ­πα­δό­κη, βα­δί­ζον­τας τὸν σκλη­ρὸ δρό­μο τῆς προ­σφυ­γι­ᾶς, με­τέ­βη­σαν ἀρ­χι­κῶς στὸν Πει­ραι­ὰ καὶ στὴ συ­νέ­χει­α στὴν Κέρ­κυ­ρα καὶ στὴν Κό­νιτ­σα ὅ­που καὶ ἐγ­κα­τα­στά­θη­καν.

Σὲ ὥ­ρι­μη ἡ­λι­κί­α, ὁ Γέ­ρον­τας δέ­χθη­κε τὸ μο­να­χι­κὸ σχῆ­μα, λα­βῶν τὸ ὄ­νο­μα Πα­ΐ­σι­ος. Ἀ­πὸ τὸ 1964 πα­ρέ­μει­νε ἕ­ως τέ­λους τῆς ἐ­πί­γει­ας ζω­ῆς του (+12 Ἰ­ου­λί­ου 1994) στη­ρί­ζον­τας ἀν­θρώ­πους κά­θε ἡ­λι­κί­ας ποὺ προ­σέ­τρε­χαν κον­τά Του στὸ μι­κρὸ κελ­λά­κι ὅ­που ζοῦ­σε. Ἐν­τα­φι­ά­σθη­κε στὴν Ἱ­ε­ρὰ Μο­νὴ Ἁ­γί­ου Ἰ­ω­άν­νου τοῦ Θε­ο­λό­γου - Σου­ρω­τῆς, στὴν Θεσ­σα­λο­νί­κη, τῆς ὁ­ποί­ας ὑ­πῆρ­ξε ἱ­δρυ­τὴς καὶ κτή­το­ρας.

Ἀ­πὸ νω­ρὶς καὶ ἐ­νό­σω ζοῦ­σε ὁ Ἅ­γι­ος, στὴν συ­νεί­δη­ση τῶν πε­ρισ­σο­τέ­ρων ἀν­θρώ­πων καὶ ἰ­δι­αί­τε­ρα ὅ­λων ὅ­σων εἶ­χαν τὴν εὐ­λο­γί­α νὰ τὸν γνω­ρί­σουν ἀ­πὸ κον­τά, θε­ω­ροῦν­ταν σύγ­χρο­νος Ἅ­γι­ος. Ἔ­ζη­σε μὲ τα­πεί­νω­ση καὶ μὲ ἀ­γά­πη. Τα­πεί­νω­ση πρὸς Τὸν Θε­ὸ καὶ ἀ­γά­πη πρὸς τὸν ἄν­θρω­πο. Ὁ Θε­ὸς τὸν κα­τα­ξί­ω­σε μὲ τὸ προ­ο­ρα­τι­κὸ χά­ρι­σμα, μὲ ἀ­πο­τέ­λε­σμα νὰ μπο­ρεῖ νὰ δι­α­κρί­νει στὶς ψυ­χὲς τῶν ἀν­θρώ­πων ὅ­σα τὰ ἀν­θρώ­πι­να μά­τι­α δὲν μπο­ροῦν νὰ δοῦν. Ἡ ἁ­γι­ό­τη­τα τοῦ βί­ου του, ἡ ἐ­νά­ρε­τη πο­ρεί­α του, τὸν κα­τέ­στη­σαν κοι­νω­νὸ καὶ μέ­το­χο της Βα­σι­λεί­ας τῶν Οὐ­ρα­νῶν.

Σή­με­ρα, ἡ Ἁ­γί­α Με­γά­λη τοῦ Χρι­στοῦ, Μη­τέ­ρα Ἐκ­κλη­σί­α, χά­ρι­σε μὲ τὴν τι­μί­α της ἀ­πό­φα­ση με­γά­λη χα­ρὰ σὲ ἑ­κα­τομ­μύ­ρι­α πι­στῶν ἀ­νὰ τὸν κό­σμο ποὺ μὲ ἔκ­δη­λο ἐν­δι­α­φέ­ρον ἀ­νέ­με­ναν τὴν ἀ­πό­φα­σή της.

Ὁ Ἅ­γι­ος Πα­ΐ­σι­ος ὁ Ἁ­γι­ο­ρεί­της, εἶ­ναι πλέ­ον καὶ ἐ­πί­ση­μα Ἅ­γι­ος της Ἐκ­κλη­σί­ας μας. Ἀ­γά­πη­σε τὸν ἀν­θρώ­πι­νο πό­νο στὰ μά­τι­α τῶν πο­νε­μέ­νων ἀν­θρώ­πων ποὺ τὸν ἐ­πι­σκέ­πτον­ταν κα­θη­με­ρι­νά. Ἔ­ζη­σε τὸν ἀν­θρώ­πι­νο πό­νο τῆς ἀ­σθε­νεί­ας ὁ ἴ­δι­ος, ὅ­ταν κλή­θη­κε νὰ ση­κώ­σει μὲ Χρι­στι­α­νι­κὴ καρ­τε­ρί­α τὸν δι­κό του σταυ­ρό.

Πα­ρα­κα­λοῦ­με ἐκ βά­θους ψυ­χῆς, τὸν νέ­ο Ἅ­γιο τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, νὰ πρε­σβεύ­ει πρὸς τὸν Θε­ὸ γι­ὰ ὅ­λους μας, γι­ὰ τὴν Ἑλ­λά­δα μας ποὺ τό­σο ἀ­γά­πη­σε καὶ ποὺ τὴν κα­θα­γι­ά­ζουν τὰ Ἱ­ε­ρὰ Λεί­ψα­νά του, νὰ πρε­σβεύ­ει ὥ­στε ἡ Χά­ρις τοῦ Θε­οῦ νὰ συ­νε­χί­ζει νὰ μᾶς ἐ­πι­σκι­ά­ζει πάν­το­τε.

Νὰ ἔχουμε τὴν εὐχή του! Ἀμήν!

 


Τὸ site μας εἶχε ἤδη προαναγγείλει τὸ γεγονὸς μὲ παλιότερη ἀνάρτησή μας

http://agios-stefanos.gr/index.php/anakoinoseis-2014/230-giokatataksi-gerontos-paisiou-gioreitou

Σήμερα δημοσιεύουμε καὶ ἕνα σχετικὸ δικό μας βίντεο: http://youtu.be/9J6-roEPUqo

{youtube}9J6-roEPUqo{/youtube}

Ἐπίσης ἀπὸ ὲδῶ: http://www.imepa.gr/uploads/1/1/6/2/11622865/____.pdf  μπορείτε νὰ κατεβάσετε τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου.

Ἐπίσης καὶ πρὸς τιμήν τοῦ νέου Ἁγίου καταγράφουμε τὴν εἰσαγωγὴ ἀπὸ τὸ πρῶτο βιβλίο ποὺ ὀ ὄδιος εἴχε συγγράψει μὲ τίτλο: "Ἁγιορείτες πατέρες καῖ Ἁγιορείτικα", καὶ ἐκφράζει τὸ γνήσιο πατερικό του φρόνημα.

 

Πο­λὺ μὲ πει­ρά­ζει ἡ συ­νεί­δη­σή μου, ποὺ δὲν κρά­τη­σα ση­μει­ώ­σεις μὲ λε­πτο­μέ­ρει­ες γι­ὰ τοὺς ἐ­νά­ρε­τους Πα­τέ­ρες, ποὺ ἔ­ζη­σαν τώ­ρα τὰ τε­λευ­ταῖ­α χρό­νι­α, γι­ὰ τοὺς ὁ­ποί­ους μου δι­η­γοῦν­ταν οἱ εὐ­λα­βεῖς Γε­ρον­τά­δες, ὅ­ταν ἤ­μουν ἀρ­χά­ρι­ος Μο­να­χός· ὅ­πως ἐ­πί­σης καὶ στὴν συ­νέ­χει­α, γι­ὰ τὴν με­γά­λη μου ἀ­μέ­λει­α, ποὺ δὲν κρά­τη­σα, ἔ­στω στὴν μνή­μη μου, ὅ­λα τα θεί­α γε­γο­νό­τα, τὰ ὁ­ποῖ­α ἔ­ζη­σαν ἐ­κεῖ­να τὰ ἅ­γι­α Γε­ρον­τά­κι­α καὶ μοῦ τὰ δι­η­γοῦν­ταν μὲ πολ­λὴ ἁ­πλό­τη­τα, γι­ὰ νὰ μὲ βο­η­θή­σουν πνευ­μα­τι­κά. 

Οἱ Πα­τέ­ρες ἐ­κεί­νης τῆς ἐ­πο­χῆς εἶ­χαν πολ­λὴ πί­στη καὶ ἁ­πλό­τη­τα καὶ οἱ πε­ρισ­σό­τε­ροι ἦ­ταν μὲ λί­γα μὲν γράμ­μα­τα, ἀλ­λά, ἐ­πει­δὴ εἶ­χαν τα­πεί­νω­ση καὶ ἀ­γω­νι­στι­κὸ πνεῦ­μα, δέ­χον­ταν συ­νέ­χει­α τὸν θεῖ­ο φω­τι­σμό· ἐ­νῶ στὴν ἐ­πο­χή μας, ποὺ ἔ­χουν γνώ­σεις, δυ­στυ­χῶς ἡ λο­γι­κὴ κλό­νι­σε τὴν πί­στη τῶν ἀν­θρώ­πων ἀ­πὸ τὰ θε­μέ­λι­α καὶ γέ­μι­σε τὶς ψυ­χὲς ἀ­πὸ ἐ­ρω­τη­μα­τι­κὰ καὶ ἀμ­φι­βο­λί­ες. Ἔτ­σι, ἑ­πό­με­νο εἶ­ναι νὰ στε­ρού­με­θα τὰ θαύ­μα­τα, γι­α­τί τὸ θαῦ­μα ζῆ­ται καὶ δὲν ἐ­ξη­γεῖ­ται μὲ τὴν λο­γι­κή.

Τὸ πο­λὺ αὐ­τὸ κο­σμι­κὸ πνεῦ­μα ποὺ ἐ­πι­κρα­τεῖ στὸν ση­με­ρι­νὸ ἄν­θρω­πο, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἔ­χει στρέ­ψει ὅ­λη τὴν προ­σπά­θει­α στὸ πῶς νὰ ζή­ση κα­λύ­τε­ρα, μὲ με­γα­λύ­τε­ρη ἄ­νε­ση καὶ μὲ λι­γό­τε­ρο κό­πο, δυ­στυ­χῶς ἔ­χει ἐ­πι­δρά­σει καὶ στοὺς πε­ρισ­σό­τε­ρους πνευ­μα­τι­κοὺς ἀν­θρώ­πους, οἱ ὁ­ποῖ­οι προ­σπα­θοῦν καὶ αὐ­τοὶ πῶς νὰ ἁ­γι­ά­σουν μὲ λι­γό­τε­ρο κό­πο -πράγ­μα ποὺ δὲν γί­νε­ται πο­τέ, γι­α­τί «οἱ Ἅ­γι­οι ἔ­δι­ναν αἷ­μα καὶ ἐ­λάμ­βα­ναν πνεῦ­μα». Καὶ ἐ­νῶ χαί­ρε­ται κα­νεὶς τώ­ρα γι­ὰ τὴν με­γά­λη αὐ­τὴ στρο­φὴ πρὸς τοὺς Ἁ­γί­ους Πα­τέ­ρες καὶ τὸν Μο­να­χι­σμὸ καὶ θαυ­μά­ζει τοὺς ἀ­ξι­ό­λο­γους νέ­ους, ποὺ ἀ­φι­ε­ρώ­νον­ται μὲ ἰ­δα­νι­κά, συγ­χρό­νως ὅ­μως καὶ πο­νά­ει, γι­α­τί βλέ­πει ὅ­λο αὐ­τὸ τὸ κα­λὸ ὑ­λι­κὸ νὰ μὴ βρί­σκη τὸ ἀ­νά­λο­γο πνευ­μα­τι­κὸ προ­ζύ­μι, καὶ ἔτ­σι δὲν ἀ­νε­βαί­νει ἡ πνευ­μα­τι­κὴ αὐ­τὴ ζύ­μη καὶ κα­τα­λή­γει νὰ γί­νη σὰν τὸ λει­ψὸ ψω­μί…

© Copyright 2023 Ιερός Καθεδρικός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου Αττικής Back To Top

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.