Slide background

plastiras 

Ὁ Νι­κό­λα­ος Πλα­στή­ρας ἦ­ταν δει­νὸς συν­ταγ­μα­τάρ­χης τοῦ ἑλ­λη­νι­κοῦ στρα­τοῦ κα­τὰ τὴν μι­κρα­σι­α­τι­κὴ ἐκ­στρα­τεί­α (1919-1922).

«Σα­ϊ­τὰν ἀ­σκέρ», «τάγ­μα τοῦ σα­τα­νᾶ» ἀ­πο­κα­λοῦ­σαν οἱ τοῦρ­κοι τὸ στρά­τευ­μά του. Σὰν συν­ταγ­μα­τάρ­χης ζοῦ­σε σπαρ­τι­ά­τι­κα· γι­ὰ νὰ μπο­ρεῖ νὰ βο­η­θεῖ τοὺς στρα­τι­ῶ­τες του καὶ τοὺς ἀ­ξι­ω­μα­τι­κούς του.

Δὲν τοῦ «ἔ­κα­νε καρ­δι­ὰ» νὰ τρώ­ει, νὰ πί­νει, νὰ γλεν­τά­ει καὶ ὁ δι­πλα­νός του νὰ ὑ­πο­φέ­ρει.

«Τὸ μι­σθὸ τοῦ δι­οι­κη­τοῦ μου (κα­τα­θέ­τει ὁ ὑ­πα­σπι­στὴς τοῦ Πα­πα­θα­να­σό­που­λος) τὸν ἔ­παιρ­να ἐ­γώ.

Κα­τ' ἐν­το­λὴν τοῦ δι­ε­τί­θε­το: Στὰ αὐ­στη­ρό­τα­τα πε­ρι­ο­ρι­σμέ­να προ­σω­πι­κά του ἔ­ξο­δα καὶ στὶς ἀ­νάγ­κες τῶν στρα­τι­ω­τῶν του!

Ἂν πε­ρίσ­σευ­ε κά­τι, τὸ δι­έ­θε­τε στὸ συσ­σί­τι­ο τῶν ἀ­ξι­ω­μα­τι­κῶν». (Βλ. Γι­ώρ­γου Μα­κα­ρο­νά, Νι­κό­λα­ος Πλα­στή­ρας, πε­νήν­τα χρό­νι­α ἀ­που­σί­ας, Ἱ­στο­ρί­α, (εἰ­κο­νο­γρα­φη­μέ­να) ἐκ­δο­τι­κὸς ὀρ­γα­νι­σμός, Πά­πυ­ρος, τ. 421, Ἰ­ού­λι­ος 2003, σέλ. 39-49).

Γυ­ρί­ζον­τας στὴν Ἑλ­λά­δα (1922) ἔ­γι­νε ἀρ­χη­γὸς τῆς ἐ­πα­να­στα­τι­κῆς Κυ­βερ­νή­σε­ως, καὶ τρεῖς φο­ρὲς Πρω­θυ­πουρ­γός.

Σὰν Πρω­θυ­πουρ­γὸς ἀρ­κέ­σθη­κε στὸν μι­σθὸ τοῦ συν­ταγ­μα­τάρ­χου. Καὶ συν­τη­ροῦ­σε μὲ τὸν μι­σθὸ τοῦ αὐ­τὸν τέσ­σε­ρα ὀρ­φα­νὰ παι­δά­κι­α. Ἔ­φθα­νε στὸ ση­μεῖ­ο νὰ μὴν ἔ­χει στὴν τσέ­πη τοῦ δραχ­μή!

Δὲν εἶ­χε καν δι­κό του σπί­τι...! Ἀρ­χι­κὰ ἔ­μει­νε σὲ ἕ­να μι­κρὸ ξε­νο­δο­χεῖ­ο. Ἀρ­γό­τε­ρα νοί­κι­α­σε ἕ­να δι­α­με­ρι­σμα­τά­κι στὴ Βασ. Σο­φί­ας. Ὅ­ταν ἀρ­ρώ­στη­σε, τὸν ἐ­πι­σκέ­φθη­καν οἱ Βα­σι­λεῖς, Παῦ­λος καὶ Φρει­δε­ρί­κη.

«Γι­α­τί μέ­νε­τε σὲ τό­σο μι­κρὸ σπι­τά­κι; Θὰ κοι­τά­ξου­με νὰ μεί­νε­τε σὲ κα­λύ­τε­ρο σπί­τι!», τοῦ εἶ­πε ἡ Βα­σί­λισ­σα.

«Ὄ­χι, σᾶς εὐ­χα­ρι­στῶ. Ὁ λα­ὸς μᾶς μέ­νει σὲ πο­λὺ κα­τώ­τε­ρα σπι­τά­κι­α!», τῆς ἀ­πάν­τη­σε ὁ Πρω­θυ­πουρ­γός.

Κά­ποι­α μέ­ρα κα­θὼς ξε­κου­ρα­ζό­ταν στὸ δι­α­με­ρι­σμα­τά­κι του, ἦρ­θε μι­ὰ γυ­ναί­κα ἀ­πὸ τὴν Κοκ­κι­νι­ά, θέ­λον­τας σώ­νει καὶ κα­λά, νὰ τὸν δεῖ προ­σω­πι­κά. «Ἃς ἔρ­θει», εἶ­πε στὸν ὑ­πα­σπι­στή του.

«Μὰ πρέ­πει νὰ ξε­κου­ρα­σθεῖ­τε, θὰ πε­θά­νε­τε, ἂν δὲν ξε­κου­ρά­ζε­στε λι­γά­κι», τοῦ ἀ­πάν­τη­σε ὁ ὑ­πα­σπι­στής. Καὶ ὁ Πρω­θυ­πουρ­γός: «Μι­χά­λη, σκέφ­τε­σαι, ἂν αὐ­τὴ ἡ φτω­χει­ὰ ἔ­χει εἰ­σι­τή­ρι­α γι­ὰ νὰ ξα­ναρ­θεῖ;!». Καὶ τὴ δέ­χθη­κε.

Σὲ μι­ὰ πε­ρι­ο­δεί­α του στὸν Ἔ­βρο, βλέ­πον­τας «ἰ­δί­οις ὄμ­μα­σιν» τὴ δυ­στυ­χί­α τοῦ λα­οῦ του, σπά­ρα­ξε ἡ καρ­δι­ά του.

Ὅ­ταν κά­θι­σε στὸ ἐ­πί­ση­μο «τρα­πέ­ζι», δὲν μπό­ρε­σε νὰ φά­ει! (Ση­μει­ῶ­στε: «Στὴ δι­άρ­κει­α τοῦ ἐ­πι­σή­μου δεί­πνου (8.7.08) τῆς Ἰ­α­πω­νί­ας τοῦ G8, οἱ ἡ­γέ­τες τῶν πλου­σί­ων βι­ο­μη­χα­νι­ῶν δο­κί­μα­σαν 19 δι­α­φο­ρε­τι­κὰ πι­ά­τα, κο­ρυ­φαί­ων σπε­σι­α­λι­τέ, συ­ζη­τών­τας γι­ὰ τὴν παγ­κό­σμι­α ἐ­πι­σι­τι­στι­κὴ κρί­ση!» (Βῆ­μα, 9.7.08). Συ­ζη­τοῦ­σαν γι­ὰ τὴ φτώ­χει­α, τρώ­γον­τας τὰ κα­λύ­τε­ρα φα­γη­τά!).

Αὐ­τό­πτης λοι­πὸν μάρ­τυ­ρας ἔ­λε­γε γι­ὰ τὸν Πρω­θυ­πουρ­γὸ Νι­κό­λα­ο Πλα­στή­ρα: «Οἱ φί­λοι του στὸ Σου­φλί, τοῦ πα­ρέ­θε­σαν «γεῦ­μα» σὲ ἑ­στι­α­τό­ρι­ο.

Στὸ «τρα­πέ­ζι» πα­ρα­κα­θί­σα­με καὶ ἐ­μεῖς, οἱ συ­νο­δοί του. Ριχ­τή­κα­με στὸ φα­ϊ σὰν πει­να­σμέ­νοι λύ­κοι!

Ο Ν. Πλα­στή­ρας βα­θι­ὰ στε­νο­χω­ρη­μέ­νος, ἅ­πλω­νε τὸ χέ­ρι του στὸ πι­ά­το, ἔ­παιρ­νε ἕ­να ἐ­λά­χι­στο καὶ ἔ­κα­νε, πὼς ἔ­τρω­γε! Κα­θό­μουν πο­λὺ κον­τά του.

Ἔ­σκυ­ψα πί­σω ἀ­πὸ τὴν κα­ρέ­κλα του, καὶ τοῦ εἶ­πα: «Δὲν Σᾶς βλέ­πω νὰ τρῶ­τε. Ἀ­πὸ τὸ πρω­ὶ δὲν βά­λα­τε τί­πο­τε στὸ στό­μα σας! Πρέ­πει νὰ φᾶ­τε κά­τι».

Στύ­λω­σε πά­νω μου τὰ μά­τι­α του, καὶ μοῦ ψι­θύ­ρι­σε: «Με­τὰ ἀ­πὸ αὐ­τὰ ποὺ εἴ­δα­με, μοῦ κό­πη­κε ἡ ὄ­ρε­ξη!».

Ἔ­φα­γε λί­γα φροῦ­τα καὶ ση­κώ­θη­κε στὰ γρή­γο­ρα. Φύ­γα­με πο­λὺ νω­ρί­τε­ρα. Στὸ Δι­δυ­μό­τει­χο τὰ ἴ­δι­α! Ἡ πε­ρι­ο­δεί­α του στὸν Ἔ­βρο κα­τάν­τη­σε γι' αὐ­τὸν ψυ­χι­κὸ μαρ­τύ­ρι­ο!».

Πέ­θα­νε τὸ 1953. Ἡ πε­ρι­ου­σί­α του; 216 δραχ­μὲς στὸ πορ­το­φό­λι του καὶ 10 δο­λά­ρι­α στὴν τσέ­πη του! (Γι­ώρ­γου Μα­κα­ρο­νά, Νι­κό­λα­ος Πλα­στή­ρας κ.λ.π.).

Τὸ πρό­βλη­μα τῆς οἰ­κο­νο­μι­κῆς κρί­σε­ως χρει­ά­ζε­ται καρ­δι­ὰ Νι­κά­λα­ου Πλα­στή­ρα! Μό­νο μὲ τέ­τοι­α καρ­δι­ὰ θὰ ἐ­πι­λυ­θεῖ.

Ξε­κά­θα­ρα πράγ­μα­τα: Δὲν ὑ­πάρ­χει ἀν­θρω­πι­ά. Ἄ­σπλαγ­χνα κομ­πι­οῦ­τερς (ποὺ κά­νουν ψυ­χροὺς λο­γα­ρι­α­σμοὺς) μᾶς κυ­βερ­νᾶ­νε!

«Ντρο­πή μας», ἦ­ταν ὁ τί­τλος τοῦ κυ­ρί­ου ἄρ­θρου τῆς ἐ­φη­με­ρί­δας «Ἐ­λε­θευ­ρο­τυ­πί­α» (φ. 13.10.2007) μὲ ἀ­φορ­μὴ τὴν παγ­κό­σμι­α ἡ­μέ­ρα (17 Ὀ­κτω­βρί­ου) γι­ὰ τὴν ἐ­ξά­λει­ψη τῆς πτώ­χει­ας.

Με­τα­ξύ των ἄλ­λων ἔ­γρα­φε: «Πε­θαί­νουν ἀ­πὸ τὴν πεί­να 18 ἑ­κα­τομ­μύ­ρι­α συ­νάν­θρω­ποί μας τὸ χρό­νο,ἀ­πὸ τοὺς ὁ­ποί­ους τὰ 10 ἑ­κα­τομ­μύ­ρι­α παι­δι­ά! Πο­λι­τι­κὸ εἶ­ναι τὸ πρό­βλη­μα τῆς φτώ­χει­ας, ἐ­πι­ση­μαί­νουν οἱ με­λε­τη­τές, καὶ ὑ­πο­γραμ­μί­ζουν ὅ­τι τὰ κρά­τη θὰ μπο­ροῦ­σαν νὰ ἐ­ξα­σφα­λί­σουν ἕ­να ἀ­ξι­ο­πρε­πὲς ἐ­πί­πε­δο δι­α­βί­ω­σης στοὺς πο­λί­τες τους, ἂν ἀ­πο­φά­σι­ζαν νὰ πε­ρι­ο­ρί­σουν τὴν ἐ­κμε­τάλ­λευ­ση καὶ νὰ ἐ­φαρ­μό­σουν πο­λι­τι­κὲς σε­βα­σμοῦ τῆς ἀν­θρώ­πι­νης ἀ­ξί­ας (...).Πεί­να, δυ­στυ­χί­α, ἐ­ξα­θλί­ω­ση καὶ ἀ­πελ­πι­σί­α ὑ­πάρ­χουν καὶ στοὺς ἀ­να­πτυγ­μέ­νους, γι­α­τί δὲν ὑ­πάρ­χει ἀν­θρω­πι­ά, γι­α­τί ἔ­χει ἀ­πα­ξι­ω­θεῖ ἡ ἀν­θρώ­πι­νη ἀ­ξί­α.Ἔ­χουν ξε­πε­ρά­σει στὴν Εὐ­ρώ­πη τὰ 70 ἑ­κα­τομ­μύ­ρι­α οἱ φτω­χοὶ (μι­λᾶ­με γι­ὰ τὸ 2007!) καὶ οὐ­δεὶς ἀ­πὸ τοὺς τε­χνο­κρά­τες, τοὺς τρα­πε­ζί­τες καὶ τοὺς σο­φούς των Βρυ­ξελ­λῶν συγ­κι­νεῖ­ται καὶ ἐν­δι­α­φέ­ρε­ται νὰ δρο­μο­λο­γή­σει πο­λι­τι­κές, ποὺ θὰ ἐ­ξα­λεί­ψουν τὴν ντρο­πή".

Μοῦ ἔ­λε­γε ἕ­νας φτω­χὸς καὶ ἄ­νερ­γος συ­νάν­θρω­πός μας: «Ὅ­ταν βλέ­πω στὴν τη­λε­ό­ρα­ση βου­λευ­τές, πο­λι­τι­κούς, δη­μο­σι­ο­γρά­φους νὰ μι­λᾶ­νε γι­ὰ τὴν κρί­ση, «τὰ παίρ­νω στὸ κρα­νί­ο!».

Πῶς τολ­μοῦν καὶ μι­λᾶ­νε γι­ὰ τὴν κρί­ση, αὐ­τοὶ ποὺ ἔ­χουν χι­λι­ά­δες καὶ ἑ­κα­τομ­μύ­ρι­α εὐ­ρὼ στὴν ἄ­κρη;! Ποῦ ξέ­ρουν αὐ­τοὶ ἀ­πὸ κρί­ση;!

Ἐ­μέ­να νὰ ρω­τή­σουν, ποὺ δὲν μπο­ρῶ νὰ θρέ­ψω τὰ παι­δι­ά μου! Ἂν τοὺς καί­ει ἡ κρί­ση, ἃς βά­λουν τὸ χέ­ρι τοὺς βα­θι­ὰ στὴν τσέ­πη τους, καὶ ἃς μᾶς βο­η­θή­σουν! Ἐ­κεῖ θὰ τοὺς πα­ρα­δε­χθῶ!».

© Copyright 2023 Ιερός Καθεδρικός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου Αττικής Back To Top

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.