Ἐγκαίνια Ναοῦ

EXOFILLOΚραταίωσον αὐτὸ εἰς αἰῶνα αἰῶνος...

Τε­λέ­σθη­καν ἀ­πὸ τὸν Σε­βα­σμι­ώ­τα­το Μη­τρο­πο­λί­τη Κη­φι­σί­ας, Ἀ­μα­ρου­σί­ου καὶ Ὠ­ρω­ποῦ κ.κ. Κύριλλο, τὰ Ἐγ­καί­νι­α τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Πα­ρεκ­κλη­σί­ου τῶν Ἁ­γί­ων καὶ θαυ­μα­τουρ­γῶν Ἀ­ναρ­γύ­ρων στὸ Λό­φο Νυμ­φῶν τοῦ Ἁ­γί­ου Στε­φά­νου τὸ Σάβ­βα­το 1η Νο­εμ­βρί­ου 2014.

Τὴν πα­ρα­μο­νὴ 31 Ὀ­κτω­βρί­ου καὶ σύμ­φω­να μὲ τὸ Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κὸ Τυ­πι­κό, ἔ­γι­νε ἡ κα­τά­θε­ση τῶν ἱ­ε­ρῶν λει­ψά­νων (Ὁ­σι­ο­μαρ­τύ­ρων Μο­νῆς Ντα­οῦ Πεν­τέ­λης) ἀ­πὸ τὸν ἐκ­πρό­σω­πο τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του μας, Ἀρ­χιμ. Γρηγ­ό­ρι­ο Λι­έ­που­ρη. Στὴν συ­νέ­χει­α καὶ μὲ τὴν συμ­με­το­χὴ τῶν ἐ­φη­με­ρί­ων τοῦ Να­οῦ τε­λέ­σθη­κε ὁ Πα­νη­γυ­ρι­κὸς Ἑ­σπε­ρι­νός.

Τὸ πρω­ΐ τῆς1ης Νο­εμ­βρί­ου ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της μας χο­ρο­στά­τη­σε στὴν Ἀ­κο­λου­θί­α τοῦ Ὄρ­θρου. Ἀ­κο­λού­θη­σε ἡ μα­κρο­σκε­λὴς Ἀ­κο­λου­θί­α τῶν Ἐγ­και­νί­ων ποὺ πε­ρι­ε­λάμ­βα­νε τὶς κα­θα­γι­α­στι­κὲς εὐ­χές, τὴν λι­τα­νεί­α πέ­ριξ τοῦ Να­οῦ, τὴν εἴ­σο­δο σὲ Αὐ­τόν, τὴν το­πο­θέ­τη­ση τῶν Ἁ­γί­ων λει­ψά­νων στὸ «φυ­τό» τῆς Ἁ­γί­ας Τρα­πέ­ζης, τὴν ἔ­κπλυ­ση, ἀ­ρω­μα­τι­σμό, ἔν­δυ­ση καὶ εὐ­πρε­πι­σμό της καθώς καὶ τὴν καθιέρωση ἱερῶν ἀντιμηνσίων.

Στὴ συ­νέ­χει­α τε­λέ­σθη­κε ἡ πρώ­τη Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κὴ Θεί­α Λει­τουρ­γί­α μὲ τὴν πα­ρου­σί­α καὶ τοῦ Γε­νι­κοῦ Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κοῦ Ἐ­πι­τρό­που τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας, πρωτ. Χρί­στου Κυ­ρι­α­κο­πού­λου, στὴν ὁ­ποῖ­α ἔ­ψαλ­λε ἄ­ρι­στα πο­λυ­με­λῆς Βυ­ζαν­τι­νὴ χο­ρω­δί­α ὑ­πὸ τὸν κ. Εἰ­ρη­ναῖ­ο Ἀ­θα­να­σό­που­λο.

Στὸ τέ­λος τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας, ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος ὁ­μί­λη­σε ἐ­πί­και­ρα. Τὸν λό­γο ἔ­λα­βε καὶ ὁ Προ­ϊ­στά­με­νος τοῦ Να­οῦ, πρωτ. Χρυ­σο­βα­λάν­της Θε­ο­δώ­ρου, εὐ­χα­ρι­στών­τας τοὺς σεν­τε­λέ­σαν­τας σὲ αὐ­τό τὸ ἔρ­γο, μνη­μο­νεύ­ον­τας με­τα­ξὺ τῶν πολ­λῶν τὴν ἀ­εί­μνη­στη κτη­τό­ρισ­σα τοῦ Να­οῦ Δέ­σποι­να Χατ­ζη­εσ­σαί κα­θὼς καὶ τοὺς δύ­ο εὐερ­γέ­τες, Γε­ώρ­γι­ο Σκι­α­δὰ καὶ Γε­ώρ­γι­ο Μπά­κα. Ἐκ μέ­ρους ἐ­πί­σης τοῦ Ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοῦ Συμ­βου­λί­ου προ­σφέρ­θη­κε ὡς ἐν­θύ­μι­ο στὸν Σε­βα­μι­ώ­τα­το μί­α σκα­λι­στὴ μαρ­μά­ρι­νη εἰ­κό­να τοῦ Ἁ­γί­ου Κυ­ρίλ­λου πα­τρ. Ἀ­λε­ξαν­δρεί­ας, ἀ­ρί­στης τε­χνι­κῆς.

Σὲ ὅ­λες τὶς Ἀ­κο­λου­θί­ες συμ­με­τεί­χαν ἐ­κα­τον­τά­δες πι­στῶν ἐ­νο­ρι­τῶν καὶ προ­σκυ­νη­τῶν μὲ ἀ­ξι­ο­πρό­σε­κτη εὐ­λά­βει­α.

Στὴν ἔξοδο προ­σφέρ­θη­κε κέ­ρα­σμα σὲ ὅ­λο τὸν κό­σμο κα­θὼς καὶ ἀ­να­μνη­στι­κὰ τῆς ἡ­μέ­ρας.

Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων Ἕνεκεν!

Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ Ἀνάργυροι πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν!

 

 

 


Εκτύπωση   Email