Ἁγιασμὸς ἔναρξης ἐργασιῶν ἀποπεράτωσης Ναοῦ (12 Ἀπριλίου 2013)