Λειτουργικὰ Ῥαδιοφωνικὰ σχόλια

1) Ῥαδιοφωνικὸς Σταθμὸς τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος - 3 Αὐγούστου 2022

"Περὶ τῶν δύο Παρακλητικῶν Κανόνων τῆς Θεοτόκου"

https://youtu.be/Jhty6m6ReG0


Εκτύπωση   Email