Ἐξετάσεις Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς

 

Στὶς 15 Ἰ­ου­νί­ου 2016, οἱ πρω­το­ε­τεῖς φοι­τη­τές, τῆς Ἐ­νο­ρι­α­κής μας Σχο­λῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς, ἔ­δω­σαν τὶς πρώ­τες τους ἐ­ξε­τά­σεις, προ­α­γω­γι­κὲς γι­ὰ το δεύ­τε­ρο ἔ­τος.

Γι ᾿ αὐ­τὸ καὶ με­τα­βή­κα­με ὅ­λοι στὸν Ἱ. Ν. Με­τα­μορ­φώ­σε­ως τοῦ Σω­τῆ­ρος Δή­μου Με­τα­μορ­φώ­σε­ως, ὅ­που ἐμ­πρὸς στὴν ἐ­ξε­τα­στι­κὴ ἐ­πι­τρο­πή, μὲ δι­ευ­θυν­τὴ τὸν Γε­νι­κὸ Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κὸ Ἐ­πί­τρο­πο τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας, πρωτ. Χρῖ­στο Κυ­ρι­α­κό­που­λο, κα­θὼς καὶ σὲ πο­λυ­πλη­θὲς ἀ­κρο­α­τή­ρι­ο, ἐ­ξε­τά­στη­καν.

Κα­τό­πιν τῆς ἐ­ξε­τά­σε­ώς τους, μα­ζὶ καὶ ἄλ­λους φοι­τη­τὲς δι­α­φό­ρων ἐ­τῶν καὶ ἀ­πὸ ἄλ­λες Σχο­λές, οἱ φοι­τη­τὲς τῆς ἐ­νο­ρί­ας μας, προ­ή­χθη­σαν ἅ­παν­τες στὸ δεύ­τε­ρο ἔ­τος, λαμ­βά­νον­τας βαθ­μο­λο­γί­α ἀ­ρί­στη.

Συγ­χαί­ρου­με τοὺς: Γε­ώρ­γι­ο Ἀρ­γυ­ρό­που­λο, Βα­σί­λει­ο Δα­μό­που­λο, Βα­σί­λει­ο Δί­πλα, Δι­ο­νύ­σι­ο Μαρ­κουτ­σά, Κων­σταν­τί­νο Μαν­τά, Ἀ­λέ­ξαν­δρο Βα­ρε­λά, Ἑμ­μα­νου­έ­λα Χατ­ζη­δά­κη, Γε­ώρ­γι­ο Νί­κα, Γα­βρι­έ­λα Ἀρ­γυ­ρού.

Νὰ ὑ­πεν­θυ­μί­σου­με ὅ­τι ἡ Σχο­λή Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς τῆς Ἐ­νο­ρί­ας μας «Ἀρ­χάγ­γε­λος Μι­χα­ήλ», εἶ­ναι πα­ράρ­τη­μα τῆς ἀ­να­γνω­ρι­σμέ­νης ἀ­πὸ τὸ κρά­τος (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΧ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ) Σ.Β.Μ Ἱ. Κ. Να­οῦ Με­τα­μορ­φώ­σε­ως τοῦ Σω­τῆ­ρος (Χλό­ης & Λε­βα­δεί­ας, 144 52 Με­τα­μόρ­φω­ση) (ΦΕΚ τ.Β΄ 1427, 20-5-2016).