Ἐξετάσεις Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς 2017

2

 Μὲ ἐ­ξαι­ρε­τι­κὴ ἐ­πι­τυ­χί­α πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν τὴν Τρί­τη 20 & Πέμ­πτη 22 Ἰ­ου­νί­ου 2017 οἱ προ­α­γω­γι­κὲς καὶ οἱ δι­πλω­μα­τι­κὲς-ἀ­πο­λυ­τή­ρι­ες ἐ­ξε­τά­σεις τῶν φοι­τη­τῶν τῆς Σχο­λῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς τοῦ Να­οῦ μας, στὴν ἕ­δρα τῆς Σχο­λῆς, στὴν Με­τα­μόρ­φω­ση Ἀτ­τι­κῆς.

Ἔ­λα­βαν μέ­ρος σπου­δα­στὲς καὶ σπου­δά­στρι­ες ἀ­πὸ δι­ά­φο­ρα μέ­ρη τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Κη­φι­σί­ας, Ἁ­μα­ρου­σί­ου καὶ Ὠ­ρω­πού.

Στὴν ἐ­ξε­τα­στι­κὴ ἐ­πι­τρο­πὴ προ­ή­δρευ­σε ὁ δι­ευ­θυν­τὴς τῆς Σχο­λῆς, π. Χρί­στος Κυ­ρι­α­κό­που­λος, γε­νι­κὸς Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κὸς Ἐ­πί­τρο­πος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Κη­φι­σί­ας.

Στὴν ἐ­πι­τρο­πὴ συμ­με­τεῖ­χαν οἱ κα­θη­γη­τὲς τῆς Σχο­λῆς, οἱ ὁ­ποῖ­οι συ­νό­δευ­σαν τοὺς μα­θη­τὲς τοὺς ἀ­νὰ τά­ξη καὶ ἔ­τος:

Στὶς δι­πλω­μα­τι­κὲς ἐ­ξε­τά­σεις τῆς Σχο­λῆς Βυ­ζαν­τι­νῆς Μου­σι­κῆς ἔ­λα­βε μέ­ρος μεταξὺ ἄλλων καὶ ὁ φοι­τη­τὴς τῆς Σχο­λῆς μας, Εὐ­άγ­γε­λος Θε­ο­δώ­ρου.

Ἡ κρι­τι­κὴ ἐ­πι­τρο­πὴ, μὲ δι­ο­ρι­σμὸ ἀ­πὸ τὸ Ὑ­πουρ­γεί­ο Πο­λι­τι­σμοῦ ἀ­παρ­τι­ζό­ταν ἀ­πό τους:

1) π. Χρί­στο Κυ­ρι­α­κό­που­λο (πρό­ε­δρο τῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς καὶ Δι­ευ­θυν­τὴ τῆς Σχο­λῆς)

2) π. Ἀ­να­στά­σι­ο Τρα­ϊ­φό­ρο (κα­θη­γη­τὴ βυζ. μου­σι­κῆς)

3) π. Χρυ­σο­βα­λάν­τη Θε­ο­δώ­ρου (κα­θη­γη­τῆ βυζ. μου­σι­κῆς)

4) Δι­ο­νύ­σι­ο Ἡ­λι­ο­που­λο (κα­θη­γη­τὴ βυζ. μου­σι­κῆς)

5) Δη­μή­τρι­ο Κυ­ρι­α­κό­που­λο (κα­θη­γη­τὴ βυζ. μου­σι­κῆς)

6) Βα­σί­λει­ο Πα­πα­γε­ωρ­γί­ου (κα­θη­γη­τὴ βυζ. μου­σι­κῆς)

7) Μα­ρί­α Δη­μο­πού­λου (ἐκ­πρό­σω­πο τοῦ Ὑ­πουρ­γεῖ­ο Πο­λι­τι­σμοῦ)

Καὶ οἱ τρεῖς ἐ­ξε­τα­ζό­με­νοι κρί­θη­καν ἄ­ξι­οι Δι­πλώ­μα­τος, μὲ βαθ­μὸ Ἄ­ρι­στα.

Στὸ τέ­λος τῶν ἐ­ξε­τά­σε­ων, ὁ πρό­ε­δρος τῆς Ἐ­πι­τρο­πῆς π. Χρί­στος Κυ­ρι­α­κό­που­λος συ­νε­χά­ρη τὸν ὑ­πεύ­θυ­νο τῆς Σχο­λῆς π. Σω­τή­ρι­ο καὶ τοὺς λοι­ποὺς συν­τε­λε­στὲς αὐ­τῆς, γι­ὰ τὴν ἄρ­τι­α δι­ε­ξα­γω­γὴ τό­σο τῶν προ­α­γω­γι­κῶν ὅ­σο καὶ τῶν ἀ­πο­λυ­τη­ρί­ων ἐ­ξε­τά­σε­ων.

Ὡς ἐ­νο­ρι­α­κὴ Σχο­λή, συγ­χαί­ρου­με τοὺς 15 σπου­δα­στὲς μας ποὺ ἐ­πά­ξι­α προ­ή­σθη­σαν στὶς ἀ­νά­λο­γες τά­ξεις κα­θὼς καὶ τὸν νέ­ο πλέ­ον δι­πλω­μα­τοῦ­χο Κα­θη­γη­τή, εὐ­χό­με­νοι κά­θε κα­λό!